Для покращення роботи сайту ми збираємо cookie для отримання інформації про досвід користувачів
OK
Публічна оферта

Затверджено 02.04.2020 р.

м. Київ, Україна ТОВ “МЕТЕОТРЕК”

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. АБОНЕНТ – особа, що уклала із ВИКОНАВЦЕМ договір публічної оферти системи “METEOTREK” та отримує послуги за цим договором.
1.2. ВИКОНАВЕЦЬ – Товариство з обмеженою відповідальністю “МЕТЕОТРЕК”, зареєстроване за адресою 03061, м. Київ, проспект Відрадний, 103, офіс 606, офіційний WEB-сайт: www.meteotrek.ua
1.3. СИСТЕМА «METEOTREK» (надалі – СИСТЕМА) – програмно-апаратний комплекс, який дозволяє АБОНЕНТУ отримувати інформацію про стан ОБЛАДНАННЯ та близького до нього навколишнього середовища за допомогою підключення до мережі Інтернет.
1.4. ОБЛАДНАННЯ — апаратні телеметричні пристрої, які дозволяють здійснювати дистанційні вимірювання та збір інформації про погодні умови з подальшим пересиланням їх на СЕРВЕР.
1.5. СЕРВЕР – набір програмно-апаратних засобів, призначених для збору, обробки та збереження ДАНИХ, що надходять від ОБЛАДНАННЯ, з подальшим наданням даних АБОНЕНТУ за допомогою WEB-ДОДАТКУ або API.
1.6. WEB-ДОДАТОК – програмне забезпечення, що надається на умовах WEB-доступу, за допомогою якого та мережі Інтернет АБОНЕНТ має можливість отримувати доступ до ДАНИХ, що зберігаються на СЕРВЕРІ.
1.7. API - набір спеціальних алгоритмів, розміщених на СЕРВЕРІ, які дозволяють АБОНЕНТАМ отримувати прямий доступ до ДАНИХ без використання WEB-ДОДАТКУ.
1.8. ДАНІ - набір показників, надісланих ОБЛАДНАННЯМ та збережений на СЕРВЕРІ.
1.9.ПОСЛУГА (Послуга метеорологічного моніторингу) - організація доступу АБОНЕНТА до ДАНИХ за допомогою мережі Інтернет та WEB-ДОДАТКУ або API.
1.10. АБОНЕНТСЬКА ПЛАТА – фіксований регулярний платіж, визначений ВИКОНАВЦЕМ у ТАРИФНОМУ ПЛАНІ, який сплачується ЗАМОВНИКОМ за ПОСЛУГИ, що надаються ВИКОНАВЦЕМ.
1.11. ШАРИНГ - активація АБОНЕНТОМ функції надання ДАНИХ із власного ОБЛАДНАННЯ іншим АБОНЕНТАМ СИСТЕМИ.
1.12. ПІДПИСКА - підключення до ДАНИХ, надісланих на СЕРВЕР ОБЛАДНАННЯМ, що належить третім сторонам, які попередньо активували функцію ШАРИНГ.
1.13. ТАРИФНИЙ ПЛАН – таблиця відповідності переліку ПОСЛУГ їх вартості, затверджена ВИКОНАВЦЕМ на офіційному сайті та у Додатку №1 до цього Договору.
1.14. ЛОГІН - діюча електронна пошта АБОНЕНТА, за допомогою якої АБОНЕНТ здійснює реєстрацію та подальшу авторизацію у WEB-ДОДАТКУ або API. Вказуючи цю електронну пошту, АБОНЕНТ погоджується на отримання електронних листів від ВИКОНАВЦЯ з приводу роботи СИСТЕМИ.
1.15. ПАРОЛЬ — сукупна унікальна послідовність символів, яку створює АБОНЕНТ під час реєстрації у WEB-ДОДАТКУ для здійснення доступу до ДАНИХ. ПАРОЛЬ може бути змінений АБОНЕНТОМ самостійно в будь-який момент за допомогою WEB-ДОДАТКУ.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Умови цього Договору визначаються ВИКОНАВЦЕМ самостійно відповідно до чинного законодавства України.
2.2. Цей Договір публічної оферти автоматично укладається із кожною особою (юридичною або фізичною), яка бажає його укласти, шляхом згоди АБОНЕНТА на умови цього Договору під час реєстрації у WEB-ДОДАТКУ.
2.3. Договір є обов’язковим для виконання ВИКОНАВЦЕМ після розміщення його на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ. Для АБОНЕНТА договір стає обов’язковим після реєстрації у WEB-ДОДАТКУ шляхом створення ЛОГІНУ та ПАРОЛЮ.
2.4. Договір стосується виключно використання СИСТЕМИ “METEOTREK” та надання ПОСЛУГ і не стосується роботи ОБЛАДНАННЯ АБОНЕНТА.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Права ВИКОНАВЦЯ:
3.1.1. Припиняти надання ПОСЛУГИ АБОНЕНТУ у випадку наявності будь-якої заборгованості за цим Договором шляхом обмеження доступу до ДАНИХ або СИСТЕМИ.
3.1.2. Оновлювати функціонал СИСТЕМИ без попереднього погодження із АБОНЕНТОМ.
3.1.3. Змінювати вартість АБОНЕНТСЬКОЇ ПЛАТИ та зміст ТАРИФНИХ ПЛАНІВ шляхом інформування АБОНЕНТА за допомогою WEB-ДОДАТКУ, офіційного сайту (https://www.meteotrek.ua) та відправки інформації на електронну пошту АБОНЕНТА, яка використовується в якості ЛОГІНУ не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до набуття чинності цих змін.
3.2. Обов'язки ВИКОНАВЦЯ:
3.2.1. Після реєстрації АБОНЕНТА в СИСТЕМІ забезпечити доступ АБОНЕНТА до СИСТЕМИ за допомогою мережі Інтернет.
3.2.2. Надати АБОНЕНТУ доступ до інструкції з користування СИСТЕМОЮ.
3.2.3. Надавати АБОНЕНТУ технічну підтримку відповідно до розділу 5 цього Договору.
3.2.4. Забезпечити збереження ДАНИХ і зберігання їх в архіві на СЕРВЕРІ протягом необмеженого часу.
3.3. Права АБОНЕНТА
3.3.1. Отримувати доступ до СИСТЕМИ у випадку своєчасної оплати ПОСЛУГ.
3.3.2. Відмовитись від отримання ПОСЛУГИ в будь-який момент без будь-яких штрафних санкцій з боку ВИКОНАВЦЯ.
3.3.3. Видалити всю власну інформацію з СИСТЕМИ без можливості відновлення.
3.3.4. Звертатися в службу технічної підтримки ВИКОНАВЦЯ відповідно до розділу 5 цього Договору.
3.4. Обов’язки АБОНЕНТА:
3.4.1. Своєчасно оплачувати ПОСЛУГИ за цим Договором.

4. РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ
4.1. Надання ПОСЛУГ АБОНЕНТУ розпочинається миттєво після завершення реєстрації в СИСТЕМІ за посиланням https://web.meteotrek.ua/register.
4.2. Реєстрація в СИСТЕМІ вважається завершеною після підтвердження АБОНЕНТОМ власної електронної пошти, яка була вказана у якості ЛОГІНУ, шляхом переходу за гіперпосиланням у листі-підтвердженні.
4.3. До моменту додавання АБОНЕНТОМ через WEB-ДОДАТОК власного ОБЛАДНАННЯ або оформлення ПІДПИСКИ вартість за ПОСЛУГИ не нараховується.
4.4. Загальна вартість ПОСЛУГИ визначається як сума всіх ПІДПИСОК і кількості та типу власного ОБЛАДНАННЯ відповідно до ТАРИФНОГО ПЛАНУ.
4.5. Платежі за цим Договором здійснюються ЗАМОВНИКОМ на підставі рахунків, виставлених ВИКОНАВЦЕМ, в українських гривнях шляхом перерахування ЗАМОВНИКОМ грошових коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.
4.6. АБОНЕНТ сплачує ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЮ у повному обсязі, одноразовим платежем, протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання копії рахунку електронною поштою. Електронна та факсимільна копія рахунку має юридичну силу оригіналу.
4.8. ТАРИФНИЙ ПЛАН визначений ВИКОНАВЦЕМ в умовних одиницях. Одна умовна одиниця еквівалентна одному американському долару. Перерахунок в українську гривню здійснюється за курсом Національного Банку України на день виставлення рахунку.
4.9. Здійснення обміну бухгалтерськими документами, в тому числі надання Актів виконаних робіт / надання послуг, здійснюється через сервіс Вчасно (https://vchasno.ua/) з використанням електронно-цифрового підпису.
4.10. Доступ до ДАНИХ надається АБОНЕНТУ з моменту зарахування оплати за ПОСЛУГИ.
Обробка платежів та продовження термінів користування ПОСЛУГОЮ відбувається ВИКОНАВЦЕМ впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання платежу на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.
4.11. У випадку, якщо на 00:00 10 (десятого) січня кожного календарного року ПОСЛУГА не була сплачена АБОНЕНТОМ на поточний календарний рік, ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити надання ПОСЛУГ, а за затримку оплати більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів в односторонньому порядку розірвати цей Договір та видалити всі ДАНІ.
4.12. При відмові АБОНЕНТА від отримання ПОСЛУГИ або видаленні своїх даних із СИСТЕМИ протягом сплаченого періоду, сплачені кошти поверненню та перерахуванню не підлягають.
4.13. ШАРИНГ
4.13.1. Кожний АБОНЕНТ отримує можливість активації функції надання ДАНИХ із власного ОБЛАДНАННЯ іншим АБОНЕНТАМ СИСТЕМИ.
4.13.2. При активації ШАРИНГУ АБОНЕНТ отримує спеціальну вартість на ПОСЛУГУ відповідно до ТАРИФНОГО ПЛАНУ.
4.13.3. ШАРИНГ активується виключно до кінця поточного календарного року, без можливості змін.
4.13.4. Якщо на 00:00 10 (десятого) січня поточного року АБОНЕНТ не відмінив активацію ШАРИНГУ, ШАРИНГ продовжується автоматично на поточний календарний рік, на умовах відповідно до ТАРИФНОГО ПЛАНУ.
4.13.5. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що точне поточне місцезнаходження ОБЛАДНАННЯ АБОНЕНТА та його назва, для якого активована функція ШАРИНГУ, не буде доступне іншим АБОНЕНТАМ СИСТЕМИ.
4.13.6. При активації функції ШАРИНГУ АБОНЕНТ зобов'язаний забезпечувати працездатність ОБЛАДНАННЯ та не змінювати місцезнаходження ОБЛАДНАННЯ протягом періоду ШАРИНГУ. В протилежному випадку ВИКОНАВЕЦЬ має право нарахувати додаткову вартість ПОСЛУГ відповідно до ТАРИФНОГО ПЛАНУ.
4.14. ПІДПИСКА
4.14.1. Кожний АБОНЕНТ отримує можливість активувати ПІДПИСКУ на ОБЛАДНАННЯ третіх сторін, які попередньо активували ШАРИНГ по власному ОБЛАДНАННЮ.
4.14.2. Вартість ПІДПИСКИ залежить від типу ОБЛАДНАННЯ та місяця активації ПІДПИСКИ відповідно до ТАРИФНОГО ПЛАНУ.
4.14.3. АБОНЕНТ, активуючи ПІДПИСКУ, надає згоду на те, що він не буде мати інформацію про точне місцезнаходження ОБЛАДНАННЯ та функції будь-якого керування ОБЛАДНАННЯМ, а тільки доступ до ДАНИХ по ОБЛАДНАННЮ.
4.14.4. ПІДПИСКА активується виключно до кінця поточного календарного року, без можливості змін.
4.14.5. Якщо на 00:00 10 (десятого) січня поточного року АБОНЕНТ не відмінив активацію ПІДПИСКИ, ПІДПИСКА продовжується автоматично на поточний календарний рік, на умовах відповідно до ТАРИФНОГО ПЛАНУ.
4.14.6. ПІДПИСКА підлягає своєчасній сплаті ПОСЛУГИ за умовами п.4.6. цього Договору.
4.14.7. ПІДПИСКА доступна виключно АБОНЕНТАМ, які використовують WEB-ДОДАТОК та API. АБОНЕНТАМ які використовують виключно API - ПІДПИСКА не є доступною.
4.15. API
4.15.1. Кожний АБОНЕНТ отримує можливість додаткового активувати доступ до ДАНИХ з використанням API.
4.15.2. API активується виключно до кінця поточного календарного року, без можливості змін.
4.15.3. Якщо на 00:00 10 (десятого) січня поточного року АБОНЕНТ не відмінив активацію API, API продовжується автоматично на поточний календарний рік, на умовах відповідно до ТАРИФНОГО ПЛАНУ - Додатку №1 до цього Договору.
4.15.4. API підлягає своєчасній сплаті ПОСЛУГИ за умовами п.4.6. цього Договору.

5. НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
5.1. В рамках надання ПОСЛУГИ АБОНЕНТУ, ВИКОНАВЕЦЬ здійснює технічну підтримку СИСТЕМИ.
5.2. До технічної підтримки входить:
5.2.1. Консультація АБОНЕНТА з приводу роботи СИСТЕМИ.
5.2.2. Віддалена діагностика ОБЛАДНАННЯ за наявності такої можливості.
5.2.3. Віддалена зміна налаштувань в ОБЛАДНАННІ за запитом АБОНЕНТА.
5.2.4. Обробка побажань щодо нового функціоналу СИСТЕМИ.
5.3. До технічної підтримки не входить:
5.3.1. Створення ЛОГІНІВ та ПАРОЛІВ для АБОНЕНТІВ.
5.3.2. Додавання в СИСТЕМУ ОБЛАДНАННЯ.
5.3.3. Додавання в СИСТЕМУ географічних координат полей АБОНЕНТА.
5.4. Строк реакції на запит АБОНЕНТА представниками ВИКОНАВЦЯ не повинен перевищувати 8 (вісім) робочих годин. Під реакцією розуміється прийняття ВИКОНАВЦЕМ звернення АБОНЕНТА та надання ВИКОНАВЦЕМ АБОНЕНТУ орієнтовних строків надання технічної підтримки.
5.5. Технічна підтримка здійснюється у проміжку між 9:30 та 18:00 кожного робочого дня. Робочі дні визначаються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України.
5.6. Всі звернення до ВИКОНАВЦЯ щодо технічної підтримки здійснюються АБОНЕНТОМ за допомогою онлайн ресурсу JIRA Service Desk за посиланням https://itinnovations.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/6/, або за допомогою вбудованого у WEB-ДОДАТОК віджету.
5.7. В окремих випадках, а саме при необхідності отримання додаткової інформації від АБОНЕНТА, ВИКОНАВЕЦЬ може надавати технічну підтримку АБОНЕНТУ за телефоном.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором ВИКОНАВЕЦЬ і АБОНЕНТ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за порушення зобов'язань, передбачених в п. 3.2.4. цього Договору, якщо ці порушення настали з причин, які не залежать від ВИКОНАВЦЯ, а саме:
6.2.1. У разі збою, порушення режиму або втрати ДАНИХ, які настали до моменту надходження даних на СЕРВЕР ВИКОНАВЦЯ.
6.2.2. У разі збою, порушення режиму або втрати даних, які настали в період передачі ДАНИХ від СЕРВЕРА ВИКОНАВЦЯ до АБОНЕНТА.
6.2.3. У разі виникнення збоїв у передачі даних від ОБЛАДНАННЯ, викликаних стороннім втручанням у його роботу.
6.3. ВИКОНАВЕЦЬ припиняє надання ПОСЛУГ з моменту порушення строків оплати.
6.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується зберігати сувору конфіденційність інформації про АБОНЕНТА.
6.5. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за збитки, що виникли в наступних випадках, але не обмежуючись ними:
6.5.1. Неправильної роботи СИСТЕМИ, викликаної неналежним функціонуванням інших електричних пристроїв, що використовуються у безпосередній близькості до ОБЛАДНАННЯ.
6.5.2. Відсутності можливості прийому і відправки сигналів, необхідних для правильної роботи (зокрема, відсутності покриття мобільного зв'язку), чи інших порушень / перешкод радіопередач, незалежних від ВИКОНАВЦЯ, викликані неналежним використанням ОБЛАДНАННЯ з боку АБОНЕНТА;
6.5.3. У разі надання АБОНЕНТОМ ЛОГІНУ та ПАРОЛЮ до СИСТЕМИ третім особам.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
7.1. Торгова марка та торговий знак “METEOTREK” належать ВИКОНАВЦЮ.
7.2. Програмне забезпечення СИСТЕМИ, а саме СЕРВЕР, API, та WEB-ДОДАТОК належать ВИКОНАВЦЮ.
7.3. Надання ПОСЛУГ АБОНЕНТАМ не означає перехід будь-яких прав на інтелектуальну власність СИСТЕМИ.
7.4. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право використовувати ДАНІ на власний розсуд та для проведення дослідницької роботи.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. ВИКОНАВЕЦЬ та АБОНЕНТ звільняються від відповідальності у разі затримки виконання зобов’язання або невиконання своїх обов’язків за Договором, якщо вказані затримки чи невиконання виникли внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
8.2. До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха; оголошення ембарго, інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, які безпосередньо впливають на виконання ВИКОНАВЦЕМ та АБОНЕНТОМ їх обов’язків.
8.3. ВИКОНАВЕЦЬ та АБОНЕНТ зобов’язані письмово, не пізніше 48 (сорока восьми) годин з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-Промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Взаємовідносини між ВИКОНАВЦЕМ та АБОНЕНТОМ, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
9.2. Прийняттям цього Договору ВИКОНАВЕЦЬ та АБОНЕНТ відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають один одному однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних.